Vedic Sciences

 http://dimensiondimension.blogspot.com/2013/10/human-body-96-constituent-principles-or.html

 

http://www.ghis.ca/Cam%20Docs/Siddha.htm

https://shaivam.org/english/sen-sd-studies-in-saiva-siddhanta.pdf

 http://saumyasagaram.blogspot.com/2015/06/

http://esaivam.blogspot.com/2009/

http://vixra.org/pdf/1709.0406v1.pdf

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025710/

https://pdfs.semanticscholar.org/1bd4/f5cb6538a2689253b1c7b18add77cbb49c4c.pdf

 

இப்பாடல்
அருந்தமிழ் மருத்துவம் 500 என்ற பாடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது
சித்த மருத்துவர் பாக்கம் தமிழன்
தமிழ் மருத்துவ அறிவுரைப்பா

மூளைக்கு வல்லாரை
முடிவளர நீலிநெல்லி
ஈளைக்கு முசுமுசுக்கை
எலும்பிற்கு இளம்பிரண்டை
பல்லுக்கு வேலாலன்
பசிக்குசீ ரகமிஞ்சி
கல்லீரலுக்கு கரிசாலை
காமாலைக்கு கீழாநெல்லி
கண்ணுக்கு நந்தியாவட்டை
காதுக்கு சுக்குமருள்
தொண்டைக்கு அக்கரகாரம்
தோலுக்கு அருகுவேம்பு
நரம்பிற்கு அமுக்குரான்
நாசிக்கு நொச்சிதும்பை
உரத்திற்கு முருங்கைப்பூ
ஊதலுக்கு நீர்முள்ளி
முகத்திற்கு சந்தனநெய்
மூட்டுக்கு முடக்கறுத்தான்
அகத்திற்கு மருதம்பட்டை
அம்மைக்கு வேம்புமஞ்சள்
உடலுக்கு எள்ளெண்ணை
உணர்ச்சிக்கு நிலப்பனை
குடலுக்கு ஆமணக்கு
கொழுப்பெதிர்க்க வெண்பூண்டே
கருப்பைக்கு அசோகுபட்டை
களைப்பிற்கு சீந்திலுப்பு
குருதிக்கு அத்திப்பழம்
குரலுக்கு தேன்மிளகே!
விந்திற்கு ஓரிதழ்தாமரை
வெள்ளைக்கு கற்றாழை
சிந்தைக்கு தாமரைப்பூ
சிறுநீர்க்கல்லுக்கு சிறுகண்பீளை
கக்குவானுக்கு வசம்புத்தூள்
காய்ச்சலுக்கு நிலவேம்பு
விக்கலுக்கு மயிலிறகு
வாய்ப்புண்ணிற்குமணத்தக்காளி
நீர்க்கோவைக்கு சுக்குமிளகுநீர்
நீரிழிவிற்கு ஆவாரைக்குடிநீ்ர்
வேர்க்குருவிற்கு பனைநுங்குநீ
வெட்டைக்கு சிறுசெருப்படையே
தீப்புண்ணா குங்கிலியவெண்ணை
சீழ்காதுக்கு நிலவேம்பு
நாப்புண்ணிற்கு திரிபலாவேலன்
நஞ்செதிர்க்க அவரிஎட்டி
குருதிகழிச்சலுக்கு துத்திதேற்றான்
குருதிகக்கலுக்கு இம்பூரல்வேர்
பெரும்பாட்டிற்கு அத்திநாவல்
பெருவயிறுக்கு மூக்கிரட்டை
கக்கலுக்கு எலுமிச்சைஏலம்
கழிச்சலுக்கு தயிர்சுண்டை
அக்கிக்கு வெண்பூசனை
ஆண்மைக்கு பூனைக்காலி
வெண்படைக்கு பூவரசு கார்போகி
விதைநோயா கழற்சிவிதை
புண்படைக்கு புங்கன்சீமையகத்தி
புழுகுடற்கு வாய்விளங்காமணக்கு
கால்வெடிப்பா மருதாணிகிளிஞ்சல்
கரும்படை வெட்பாலைசிரட்டை
கால்சொறிக்குவெங்காரபனிநீர்
கானாகடிக்கு குப்பைமேனிஉப்பே
உடல்பெருக்க உளுந்துஎள்ளு
உளம்மயக்க கஞ்சாகள்ளு
உடல்இளைக்க தேன்கொள்ளு
உடல் மறக்க இலங்கநெய்யே
அருந்தமிழர் வாழ்வியலில்
அன்றாடம்சிறுபிணிக்கு
அருமருந்தாய் வழங்கியதை
அறிந்தவரை உரைத்தேனே!
இதே போல அருமையான பாடல்களை தஞ்சையில் உள்ள சரஸ்வதி மஹால் சுவடிகளில் காணலாம். சரஸ்வதி மஹால் வெளியீடுகளும் அற்புதமானவை.

Welcome to our Spiritual section

Any one with a  reasoning mind will accept the five aspects of our Existence with a  Body, Mind, Intelligence, Awareness and Consciousness. 

Understanding the above  Five fundamental attributes, almost everything in the Universe can be explained. It is interesting that these five aspects are reflected like a hologram in various Phenomenon of this Universe. The way we identify our "Self" and how we connect to the Universe makes us to be an Atheist, religious person (Theist) , an Agnostic or a Spiritual person.

handsakthi

An  Atheist is one who takes the "Self" to be just the Body  and the Sense Organs. An atheist consider to be separate from the Universe because he or she looks his body and senses to be different from the living and non-living beings in the whole of the Universe.

Some one is called "Religious", when a person believes his "Self"  to be the emotional mind. A religious person consider himself or herself to be lower than a higher Super-natural Power or God.

An Agnostic is on the path of discovering the "Self" and so is not clear about the Self , but mostly identifies himself to be a rational logical person.  He or she thinks that everything including the Universe is governed by Cosmic Laws or an intelligence factor.

A Spiritual person is one who identifies his "Self" to be Awareness through which He or She witnesses the intelligence, Mind and Body Sense organs. A Spiritual integrates his "Being" to all the living and non-living Being in the Universe.  

An Enlightened realizes  that there is only one "Self" and all the forms are only the expression (Love) of that one "Self" or Consciousness.  

 

Other sources of Vedic Science

http://www.tirunarayana.in/Into_the_future_programme_page.html

Vasthu, Vaasthu Vastu, Vaastu

How much important:

A student to study well, the study room does play a part. example, it should be well ventilated, well lighted, immune to noises and distraction. It is logical to follow these rules for increasing the efficiency of the student's performance.

Similarly, Vastu is a science dealing with Energy flow in a dwelling place. The sunlight, air flow, water direction, earth surface and the spatial dimension are very important.

A student's room with the best ventilation, well lighted, immune to noises and distraction, still cannot guarantee that they student will study well. There are students even without these provisions do well.

All that matters is the student's attitude to study well, then these provisions will even boost the performance. A student should follows the laws of the student, that is, students goal of learning.

Similarly is the science of Vaastu. The attitude of the house-holders is not correctly-oriented, then the house with all its perfect Vastu will not help. It will certainly augment if the attitude of the house-dwellers are in tune with the laws of nature.

Vasstu is a perfect science and will bring the best in life, if the members of the house live in accordance of laws of nature because, Vaastu is based on laws of nature.

Vaastu becomes a superstition if the house is built of laws of nature and the members live without tuned to laws of nature.

http://www.rewakumar.org/knowledge-of-directions.html 

Read more on SAL Energy.

 http://www.rudraksha-ratna.com/vaastu.htm

http://splendeur.co.in/vastu.html

http://vasthubhangi.com/science-of-vasthu

http://newindianexpress.com/cities/thiruvananthapuram/article209970.ece?service=print

http://www.vastuvidyapeedom.com/tips.html

http://www.vastukalp.com/probsnsol.aspx

 

     Creation of Beings

 The whole creation came from Consciousness, expressing Awareness, then materials world was projected based on intelligence , then came the mind to feel the creation through the physical body.  

This whole Universe is only Consciousness. Consciousness in material dimension is Awareness and Energy, which is called Purusha and Sakthi Respectively. Purusha and Sakthi is represented as Shiva and Parvathi. Without Awareness Energy cannot Manifest and vive versa. This is why they are represented as Half and Half (See symbolism of Trinity Gods).

Brahmam Satya Jagath Mithya:

Very often this Vedic statement is misunderstood. Satya is something that does not depend on anything else for its existence and Mithya is something that depends on something else for its existence. For example, in a clay pot, pot depends on clay for its existence. Without clay there is not pot. But the clay can remain as it is and does not require the existence of pot for it to be called as clay.

   Same way Brahmam exists as it is and is therefore called Satya or real, whereas the Universe (Jagath) requires Brahmam for its existence and hence it is called Mithya (unreal). Here unreal does not mean it does not exist, it merely means that it is depended on something else for its existence (not Self-existent). Thucca is a Sanskrit word for not-existent, like horse horn. This Universe is not Thucca (not non-existent) but Mithya (unreal or dependant-existent).

Vedic Teacher like Adi-sankara does say this Universe does not exist, they only said that it is Mithya and people are in Maya.

What is Maya?.

Maya is the inability to discriminate the real (Satya) from the unreal (Mithya). The inability to know what is Self-Existent (Brahmam) and what is depended-existent (Jagath) is Maya. Only through knowledge this error can be corrected. (More details in Maya).

  Now let us continue about the Vedic creation theory of beings. 

There are three main schools that explain the relation between universe and Brahman.

1. Arambha vada, which says universe has a beginning and an end. Nyaya and Vaiseshika follow this. Its dissolution and next cycle of
creation are linked with the continuity of the seed of creation.

2. Parinama Vada, which says that the universe is a transformation of Brahman, emerges and dissolves in Brahman. The way a spider's web comes from
it, the universe comes from Brahman. Brahman is the essential substantial (upadana) cause for the universe. Sankhya, Yoga, Karma Mimamsa follow this.

3. Vivarta vada, which says that universe is a manifestation, an appearance over Brahman. Sankara Advaita comes under this. According to him,
Brahman is the nominal (nimitta), substantial (upadana) and undifferentiated
(abhinna) cause for the world. Sankara Advaita holds that Maya bounds and
releases the being. World as it appears, appears because of Maya, and it is not
what the world really is. The world, in reality, is Brahman only. Thus when one
realizes Brahman and gets beyond the veil of Maya, then only Brahman remains,
not the world. Sakta Tantra holds that Atman is same as Brahman, like other
versions of Advaita, but the universe is real and eternal. It is not just an
appearance that gets dissolved with realization. The Mother is primal rhythmic
energy, Sakti and not Maya.

Reference: http://sakthipeetam.com/index.php?page=sri_vidya_sri_yantra

Subcategories

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries