Rituals and SAL Energy

Sri Subramanya Kavacham
ஸ்ரீசுப்ரமண்ய கவசம்
 

ஓம் சத்குருப்யோ நமஹா

Om sadh Gurupyo namaha

ஓம் ஹரிஸ்ரீகணபதாய நமஹா

Om HariSree Ganapathaaya namaha

ஓம் ஸ்ரீவல்லீ தேவசேனாதிபதயே நமோ நமஹா

Om Sri Valle Deva saynaadhi pathaye namo namaha

OM

asya Sri subramanya kavacha sthothra mahaa manthrasya

Bhramaa rushihi anushtub sandhahaa

Srisubramanyo Devathahaa

Om nama idhi beejam

bagavatha idhi sakthi hi

subramanyaa yedhi keelakam

subramanya prasaadha sidhyarthe japay viniyokaha

ஓம்

அஸ்ய ஸ்ரீசுப்ரமண்ய கவச ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய

 ப்ரம்மா ருஷிஹிஅனுஷ்டுப் சந்தஹ

ஸ்ரீசுப்ரமண்யோ தேவதா:

ஓம் நம இதி பீஜம்

பகவத இதி சக்தி:

சுப்ரமண்யாயேதி கீலகம்

சுப்ரமண்ய ப்ரஸாத சித்யர்த்தே ஜபே வினியோக:

அங்கன்யாஸம் கரன்யாஸம்  செய்க

Do anganyaasam and karanyaasam

Dhyaanam

Om

Sindhoora aruna indhu kaanthi vadhanaam

Kayoora haaraa dhi pi he

ambojaam abaya sakthi kukkuda dhara karaajwalaam

Subramanyam upaasmahe pranamadham beedhi pranaa soth yadham

த்யானம்

ஓம்

சிந்தூராருண இந்து காந்தி வதனாம்

கேயூர ஹாராதிபிஹி

அம்போஜம் அபய சக்தி குக்குட தர கராஜ்வலாம்

சுப்ரமண்யம் உபாஸ்மஹே ப்ரணமதனம் பீதி ப்ரணாஸோத் யதம்

Subhramanyo Agratha Pathu Senani Pathu Prashtathah:

Guho Mam Dakshine Paathu Vahnija Pathu Vamatha.

ஸ்ரீசுப்ரமண்ய கவசம்

சுப்ரமண்யோ அக்ரத பாது சேனானி பாது ப்ரஷ்டதஹ:

குஹோ மாம் தஷிணே பாது வஹ்னிஜா பாது வாமதஹ   

Shira Pathu Maha Sena Skandho Rakshe Lala Takam

Nethre May Dwadasksham Cha Srothre Rakshathu Viswabruth.

சிர பாது மஹா சேனா ஸ்கந்தோ ரக்ஷே லலாடகம்

நேத்ரே மே த்வாதஸாக்ஷம் ச்ச ஸ்தோத்ரே ரக்ஷது விஸ்வப்ருத்            

Mukham May Shanmukha Pathu Nasikam Shanka Rathmaja

Oshtou Valli Pathi Pathu Jih Wam Pathu Shadanana.

முகம் மே ஷண்முக பாது நாஸிகாம் சங்கராத்மஜ

ஓஷ்டெள வல்லீ பதி ஜிஹ்வாம் பாது ஷடானன

Devasenathi Pathi Dandhan Chibhukam Bahu Lotbavah:

Kandam Tharaka Jitha Pathu Baahu Dwadasa Bahu Paah:

தேவசேனாதிபதி தந்தன் ச்சிபுகம் பஹுலோத்பவ

கண்டம்  தாரகஜித் பாது பாஹு த்வாதஸ பஹு பாஹ

Hasthou Shakthi Darah: Pathu Vaksha Pathu Sharod Bhavah:

Hrudayam Vahni Bhoo Pathu Kukshim Pathwam Bikaa Suthah:

ஹஸ்தெள சக்தி தர: பாது வக்ஷ பாது ஸ்ரோத்பவ:

ஹ்ருதயம் வஹ்னி பூ பாது குக்ஷிக் பதத் அம்பிகா சுத:      

Nabhim Shambhu Sutha Pathuh: Katim Pathu Harathmajah:

Ooru Pathu Gajaroodo Jahnu May Jahnavi Suthah:.

நாபிம் சம்பு சுத பாதுஹ் கடிம் பாது ஹராத்மஜ:

ஊரு பாது கஜாரூடெள ஜஹ்னு மே ஜாஹ்னவி சுத                                          

Jangha Vishako May Pathu Padhou May Shikhi Vahanah:

Sarvangani Bhoothesa Sarva Thatums Cha Pavakih:

ஜங்கா விஷாகோ மே பாது பாதெள மே ஷிகி வாஹன:

சர்வஜ்ஞானி பூதேஸ சர்வ தாதும்ஸ்ச்ச பாவகி         

Sandhya Kale Nisee Dhinyam Diva Prathar Jalae Gneeshu

Durgame Cha Maharanye Raja Dware Maha Bhaye

சந்த்யா காலே நிசீ த்யானம் திவ ப்ரதர் ஜாலேக்னீஷு

துர்கமே ச்ச மஹாரண்யே ராஜ த்வாரே மஹா பயே

Thumalae Ranya Madhye Cha Sarva Dushta Mrugadhishu

Chorathi Sadhwasae Bhedye Jwaradhi Vyadhi Peedane 

துமலே ரண்ய மத்ய ச்ச சர்வ துஷ்ட ம்ருகதிஷு

ச்சோராதி ஸாத்வஸே பேத்யே ஜ்வாராதி வ்யாதி பீதனே                    

Dushta Grahadhi Bheethou Cha Durnimirtharthi Bheeshane

Asthra Sathra Nipathe Cha Paathu Maam Krouncharanthra Kruth:

துஷ்ட க்ரஹாதி பீதெள ச்ச துர்நிமித்ரார்தி பீஷனே

அஸ்த்ர சஸ்த்ர நிபாதே ச்ச பாது மாம் க்ரெளஞ்ச்ச ரன்த்ர க்ருத்

Yah Subrahmanya Kavacham Ishta Sidhi Pradham Padeth

Thasya Tha Pathrayam Nasthi Sathyam Sathyam Vadamyaham

ய சுப்ரமண்ய கவசம் இஷ்ட சித்தி ப்ரதம் படேத்

தஸ்ய த பத்ரயம் நாஸ்தி சத்யம் சத்யம் வதாம்யஹம்

Dharmar Thee Labhadhe Dharmam Artharthee Cha Artha Map Nu Yath

Yathra Yathra Japeth Thathra Thathra Sannihitho Guha

தர்மார்த்தி லபதே தர்மம் அர்த்தார்த்தி ச்ச அர்த்த மப்னு யத்

யத்ர யத்ர ஜபேத் தத்ர தத்ர சன்னிஹிதெள குஹ

Pooja Prathishta Kalae Cha Japa Kalae Paden Nidham.  

Yaesam Yaeva Palam Vaathi Maha Pathaka Nasanam

பூஜா ப்ரதிஷ்ட காலே ச்ச ஜப காலே படேன் நித்யம்

யேசம் யேவ ஃபலம் வாதி மஹா பாதக நாஸனம்

Ya Padeth Srunu Yath Bhakthya Nithyam Devasya Sannidhou. 

Sarvan Kamaan Iha Prapya Sondhe Skanda Puram Vruthae

ய படேத் ஸ்ருணு பக்யா நித்யம் தேவஸ்ய சன்னிதெள

சர்வன் கமான் இஹ ப்ராப்ய சொந்தே ஸ்கந்த புராணம் வ்ருதே

இதி குமார தந்த்ரே கெளஸிக ப்ரஸன்னே மஹா சம்ஹிதாய

சுப்ரமண்ய கவசம் சம்பூர்ணம்

Oil Gazing (Much holistic and deeper than modern Light Therapy)

This process is usually undertaken to remove obstacles with long history. Follow the instructions for lamp lighting. Light the sesame oil lamp with five wicks in the morning. Pour only enough oil to burn for 5 minutes, rest of the space in lamp is needed for pouring oil after oil gazing.

Take a small metal plate (copper, silver or steel plate) can be circular ( 4 to 6 inch diameter) or square ( 4 to 6 inches in length). Pour some sesame oil, just enough to coat the plate as a thin film. Look into the oil in the plate as if seeing mirror image of face in the oil film for 3 minutes. Feel all the negative vibrations, thoughts, energy being absorbed by the oil. Then pour the oil to the lamp to burn out the oil.

Clean the plate with soap and water for next day use.

 

Modern Light therapy good for depression

http://www.labroots.com/trending/neuroscience/2638/light-therapy-improves-depression-symptoms-cancer-survivors

Rituals for Increasing SAL Energy

All actions has a result outcome. We have choice in chosing the type of action that gives the desired result , but not in chnaging the result of an action. This is the difference between fate and destiny.

Fate cannot be changed means that we cannot change the result of an action.

Destiny can be changed means that we can choose an action to get a desired result.

The outcome or result of any action can also have difference in their intensity of quality and quantity.

Rituals help in influencing the intensity of quality and quantity of the results of an action.

Choosing the the level of ritual gives the desired intensity of quality and quantity of the results of an action.

Click the above links for the various rituals.

Ganesha Homa / Yagnya

We will Discuss here two levels, the basic and the advanced.

 

So easy to do 5 minutes Ganesha Homam

 

 

 

 

 

Basic Ganesha Homa / Yagnya

can be done even in an apartment

Things needed

 1. Small Bowl (2 to 3 OZ capacity) - metal or mud (to bear heat).
 2. Camphor and or used oil lamp wicks
 3.  A  metal spoon
 4. Dry Coconut pieces or even coconut flakes
 5. Ghee
 6. Try twigs to make fire (optional)
 7. A brick or a flat stone to prevent heat on the floor.
 8.  A small metalic cup of 1 to 2 ounces size to mix ghee and coconut flakes.
 9. Another metalic or glass cup of 1 to 2 ounces for water.
 10. Fire Lighter

Step 1: This can be done in a pooja room or living room (but beware of smoke) or can be also performed outside or in a corner of the garage.

Time taken: Pre-Preparation - 1 minute

Homa- 3 to 4 minutes

Total Time 5 minutes.

Pre-Preparation:

Take one spoon of ghee in the small cup (#VIII) and warm it directly on the stove for 5 to 10 seconds.  By the time it melts and the cup becomes bearable to hold, get the altar ready. 

Keep the bowl (#1) on the brick or stone platform (# VII) and place in it a piece of camphor or used oil soaked lamp wicks.This now becomes the altar to perform the Homa /Havan/ Yagna.

Get ready with a small amount of water in the cup (# IX) and place it near the altar.

Now you add half or one teaspoon of coconut flakes to the melted ghee and mix with the same spoon in the small cup (#VIII).

Now you are ready for the Homa.

Ganesha or Ganapathy Homa

Step 1: Place the ghee bowl in front of the altar and take the cup of water. Pray that the water is Holy (Awareness of the Self) which purifes (gives Awareness of Self) all the contents of the Pooja. Then sprinkle a few drop of water  on yourself and the altar and the other pooja items (In advanced level you can chant a mantra for this act).

Step 2: Pray Lord Ganesha and your Guru and light up the camphor or used wicks in the bowl using a lighter.

Step 3: When the fire is on, invite Ganesha to the fire through hand gestures and devotion in your mind. Then chant the Ganapathy  mantra

"Aum shreeM hreeM kleeM glauM gaM gaNapataye
vara varada sarva janamme vashamaanaaya swaaha".

Step 4: Do the chanting minimum 11 times. Keep a small amount of ghee with coconut flakes in the spoon while chanting and when you chant "Swaha", offer to fire. The mediator (agent) of the offering to fire is done by Agni's wife Swaha (Wife means the Energy). She relays to the destined Lord.

Feel that Lord Ganesha is accepting your offering happily. Repeat this 11 times.

Step 5: Try to keep the flame till you offer 11 times. In between if you need add to fire small amounts of extra camphor or dried twigs and leaves, so that the fire doesn’t go down until all the portions of the mixture are added.

Step 6:. When all the ingredients are added 11 times, then with folded hands, pray expressing your desire if you have to Ganesha.

Step 7: Then touch the altar as if you are touching the holy feet of Lord Ganesha.

Step 8: Then through hand gestures and devoted mind, allow Lord Ganesha to leave the fire.

Step 9: As prasad you can touch (dont hurt by heat) the black ash with the ring finger and apply in your fore head.

Step 10: You may allow the fire to extinguish on its own. Within few minutes usually it goes off. Dont leave fire unattended.

Advanced Ganesha Homa / Yagnya

 

 Advanced Ganesha Yganya / Homam (10-12 min)

 

 

Things needed

 1. Bigger Bowl (2 to 5 inches) - metal or mud (to bear heat).
 2. Camphor and or used oil lamp wicks
 3.  A  metal spoon
 4. Dry Coconut pieces or even coconut flakes
 5. Ghee
 6. Try twigs to make fire (optional)
 7. Altar made of bricks and  flat stone (See picture).
 8.  A small metalic bowl of 4 to 5 ounces size to mix ghee and the other content.  You can do mixes step by step (recommended) or mix all that in a clean container and take a handful each day. This will save a lot of time in the morning.
 9. Another metalic or glass cup of 1 to 2 ounces for water.
 10. Fire Lighter
 11. Wooden plank or a seat to sit in front of altar.

 This Homa can be done  outside or in a corner of a garage.

Time taken: Pre-Preparation - 1 minute

Homa- 7 to 9 minutes

Total Time 10 minutes.

Step 1: This can be done  outside or in a corner of a garage.

Step 1: Place the ghee bowl in front of the altar and take the cup of water. Chant this mantra

"Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati,
Narmada Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru"

Meaning:  "In this water, I invoke the presence of divine waters from the rivers Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri. may their purifying/ tranforming nature bring transformation in me.

Pray that the water is Holy (Awareness of the Self) which purifes (gives Awareness of Self) all the contents of the Pooja. Then sprinkle a few drop of water  on yourself and the altar and the other pooja items.

Step 2: Stand in front of the altar and pray Lord Ganesha and your Guru and light up the camphor or used wicks in the bowl using a lighter.

Step 3: When the fire is on, invite Ganesha to the fire through hand gestures and devotion in your mind.

Step 4: Feel Ganesha has taken a Seat in the alter. Now welcome him through the Ganesha Yoga. Do 5 times or 11 times or 18 or 23 etc.

Be aware of the breathing you do and feel that is the Pranayama associated with it. This is the way you are Energizing the Lord (Bringing Awareness) at the moment.

Now you can sit on a wooden plank.

Then chant the Ganapathy  mantra

"Aum shreeM hreeM kleeM glauM gaM gaNapataye
vara varada sarva janamme vashamaanaaya swaaha".

Step 4: Do the chanting minimum 11 times. Keep a small amount of ghee with coconut flakes in the spoon while chanting and when you chant "Swaha", offer to fire. The mediator (agent) of the offering to fire is done by Agni's wife Swaha (Wife means the Energy). She relays to the destined Lord.

Feel that Lord Ganesha is accepting your offering happily. Repeat this 11 times.

Step 5: Try to keep the flame till you offer 11 times. In between if you need add to fire small amounts of extra camphor or dried twigs and leaves, so that the fire doesn’t go down until all the portions of the mixture are added.

Step 6:Now you can chant Sankata Ganesha Sloka. (For other languages click this link and see #15)

If you have time you can also chant the 108 names of Lord ganesha. (In Tamil)

Then with folded hands, pray to Ganesha and express your desires that need to be fulfilled.

Step 7: Then touch the altar as if you are touching the holy feet of Lord Ganesha.

Step 8: Then through hand gestures and devoted mind, allow Lord Ganesha to leave the fire.

Step 9: As prasad you can touch (dont get burned) the black ash with the ring finger and apply in your fore head.

Step 10: You may allow the fire to extinguish on its own. Within few minutes usually it goes off. Dont leave fire unattended.

 

You may allow the fire to extinguish on its own. Within five minutes usually it goes off. Dont leave fire unattended.

 

 

 

 

 

You can do mixes step by step (recommended) or mix all that in a clean container and take a handful each day. This will save a lot of time in the morning.

Mixture Combinations (Mix it to have 11 small portions)

Week 1 mix: 11 small pieces (or flakes) of dry coconut + 3 teaspoons of ghee

Week 2 mix: Week 1 mix + 11 pinches of flatened rice (Aval) + 3 teaspoons of ghee

Week 3 mix: Week 2 mix + 11 pinches of popped rice (malar)+ 3 teaspoons of ghee

Week 4 mix: Week 3 mix + 11 pieces of Sugar crystals or rock candy (Kalkandu) + 3 teaspoons of ghee

Week 5 mix: Week 4 mix +11 Raisins+ 3 teaspoons of ghee

Week 6 mix: Week 5 mix+ 11 pinches of Jaggery (cane sugar) + 3 teaspoons of ghee

Week 7 mix: Week 6 mix + 11 Pomegranate seeds (powder also can be used in off seasons) + 3 teaspoons of ghee

Week 8 mix: Week 7 mix + 11 Bamboo seeds + 3 teaspoons of ghee

Week 9 mix: Week 8 mix+ 11 drops of Honey+ 3 teaspoons of ghee

From there after continue with the week 9 mix.

 You can do mixes step by step (recommended) or mix all that in a clean container and take a handful each day. This will save a lot of time in the morning.

Aval- Flatened rice

 aval

Bamboo Seeds

bamboo seeds

Kalkand- Sugar Crystals

kalkand

Malar - Popped Rice (puffed rice is different)

malar

 

http://joyfulslokas.blogspot.com/2010/07/sankata-naashana-ganapati-stotram_25.html

Kanakadhara Shothram

kanakadhara shothram chanting is believed to shower gold or wealth in one's life. Many times the belief does out to be disappointing because the results come in different degrees to the devotees. Why this sloka chanting does not give equally prosperity to all?.

Wealth is energy and energy cannot be created from nothing, it can only be transformed from another energy form. Sacrifice is a form to transform energy from one form to another. Practically doing sacrifice is known as "Thyaga" and when done technologically it is known as "Yagyna".

To understand this one has to analyze logically the history behind the creation of this sloka by Adi Sankara. When he was young he took alms from different houses for daily meal. To give alms (Dhaana) is considered meritorious  because through giving donation (food  or money forms of energy), one can transform it into luck-prosperity or SAL Energy.

One day Sankara reached the house of a poor lady for Biksha (Alms). She was very poor and short of clothing and food. She had no food left to give to Sankara but only had one pickled gooseberry in her kitchen.   Sankara saw the highest  sacrificial act  and felt that the highest Dhaana or sacrifice is not in "giving what one has, but in giving whatever one has". 

He saw that she has transformed her compassion filled sacrificial act into eight form of SAL Energy or Ashta-Lakshmi's.  He sang the Kanakadhara sloka immediately praising the Energy (Lakshmi) and her husband Vishnu (Consciousness). The romantic love between them is the symbolic  connection of God Consciousness and functional Energy.

To this Sankara’s song, Goddess Lakshmi poured golden amalaka fruits into the poor lady's courtyard. Important point:  To not all people who gave alms, Sankara chanted Kanakdhara and rained gold in their house. Only to this lady who did a sacrifice, the luck-energy manifested as wealth.  

It is a superstition (violation of natural law) to think that without doing any action, one can generate any Energy (luck, prosperity, wealth etc) in life.

The message for us is that this song when chanted will create that awareness and compassion in us to do sacrificial acts and create luck, prosperity in life.

If one does only chanting, then the small amount of "Time-Energy" and mind focusing energy is transformed to equivalent luck energy.

If one does a lot of charity work, donations to create more awareness in the society, then one transforms more luck energy in life.

We have to understand that not all could be totally selfless like the poor-lady, and so will get only accordingly the merits of our actions.

Sloka line 17 says "Seva Kasya Sakala Artha Sampathaha". 

This means only through Seva (Selfless work), we can attain propserity (Sampathaha)  to fulfill all (Sakala) artha (desires). 

To chant the Kanakadhara sloka click this  Angam hare pulaka .

The implied meaning of the sloka.

Anggam  Hari, Pulaka  Bhooshanam   Aashrayantee

Bhringa  Angana  eva,  Mukula  aabharanam Tamaalam  

Anggee  Krita  Akhila,  Vibhootir  apaanga  Leela

Maangalya  Daa  Astu, Mama Mangala  Devataayaha

To the Consciousness (Vishnu- Hari) who shelters (Aashrayam) unconditional happiness (Pulakam),
you are the very decorative (Bhooshanam) Goddess Maha-Lakshmi (Mangala Devata or Devata of eight forms of Energy), the dark-core (bringa) soul  (mukula) of him. 

OH Mother, who move around (Angana) playfully (Leela) and create the whole (Akila) universe with the abundance (vibhutir) of your own Self-body (Angee), Wont you also then grant  (Astu)  that Prosperity-SAL Energy (Maangalaya) to me too (Mama)?

 

PDF version -Kanakadhara sthothram.

Kanakadhara Sthothram

AUM Sath Gurubhyo Namaha   

AUM Hari Shri Ganapathiye Namaha

AUM Jagat Guru Aadi Sankara Acharya Namaha

AUM Naaraayanaaya Vidmahe, Vaasudevaaya-dhee-mahi

Tanno Vishnu Prachodayaath

Aum Mahaa lakshmi Vidmahe,

Vishnu pathne cha Dheemahi,

Tanno Lakshmi Prachodayaath

 

Anggam  Hari, Pulaka  Bhooshanam   Aashrayantee

Bhringa  Angana  eva,  Mukula  aabharanam Tamaalam  

Anggee  Krita  Akhila,  Vibhootir  apaanga  Leela

Maangalya  Daa  Astu, Mama Mangala  Devataayaha   1

 

Mugdhaa  Muhur  Vida-dhatee,  Vadane  Muraare

Prema  Trapaa,  Prani hitaani  Gata gataani  

Maalaa Drishor  Madhu-kareeva, Mahot-pale Yaa

Saa  Me Shriyam, Dishatu Saagara  Sambhav aayaaha    2

 

Aameelita  Aksham,  Adhigamya Mudaa Mukundam

Aananda  Kandam,  Animesham  Ananga  Tantram  

Aakekara  Sthita  Kanee, nika  Pakshma  Netram

Bhootyai  Bhaven  Mama, Bhujanga  Shaya  Anga-naayaha    3

 

Baahu  Antare, Madhu  Jitah Shrita  Kaustubhe Yaa

Haara-valeeva, Hari-neela-mayee Vibhaati  

Kaama  Prada, Bhagavato  Api Kataaksha  Maalaa

Kalyaanam  Aavahatu Me, Kamala  aalayaayaha    4

 

Kaala  ambu  daali,  Lalitor asi Kaitabhaarer

Dhaara-dhare Sphurati  Yaa, tadith  Angan  aiva  

Maatuh  Samasta  Jagataam,  Mahaneeya  Moortir

Bhadraani   Me  Dishatu,  Bhaargava  Nandanaayaha     5

 

Praaptam  Padam Prathama ta,  Kalu Yat  Prabhaavaan

Maangalya  Bhaaji  Madhu  Maathini,  Manmathena   

Mayyaa  Pate  Tath-iha, Mantharam  eekshan  aardham

Mand  aalasam  Cha,  Makaraalaya  Kanyakaayaha      6

 

Vishva  Amare  Indra  Pada,  Vibhrama  Daana  Daksham

Aananda  Hetu(r)  Adhikam,  Mura  Vidvisho  Api 

Eeshan  Nisheedatu  Mayi, Kshanam  eekshan  aardham 

Indee-varo  dara,  Sahodaram   Indiraayaha   7

 

Ishtaa Vishishta Mata Yo  Api, Yayaa Dayaa  aardra

Drishtyaa Trivish-tapa,  Padam Sulabham Labhante 

Drishti Praharshta  Kamalo  dara,  Deepti  Rishtaam

Pushtim Krisheeshta Mama, Pushkara Vishtaraayaha   8

 

Dadyaad  Daya  Anupavano,  Dravina  Ambu  Dhaaraam

Asmin  Akin  chana , Vihanga  Shishau Vishanne

Dushkarma  garmam  Apaneeya, Chiraaya Dooram

Naaraayana  Pranayinee,  Nayana  Ambu  Vaaha   9

 

Geer  Devata  iti, Garuda  Dhvaja  Sundaree   iti

Shaakambharee   iti, Shashi  Shekhara Vallabhe  iti 

Srishti  Sthiti  Pralaya  Kelishu, Samsthi-taayai

Tasmai  Namas  Tri  Bhuvanai,  Eka guros  Tarunyai   10

 

Shrutyai Namo  Astu, Shuba  Karma  Phala  Prasootyai

Ratyai Namo  Astu,  Ramaneeya  Guna  Arnavaayai  

Shaktyai Namo  Astu, Shata Patra  Niketanaayai

Pushtyai Namo  Astu, Purushotama Vallabhaayai   11

 

Namo  Astu, Naaleeka Nibha aana-naayai

Namo  Astu, Dugdho dadhi  Janma  Bhoomyai 

Namo  Astu, Soma  Amrita  Sodaraayai

Namo  Astu, Naaraayana Vallabhaayai   12

 

Namo Astu,  hemaam buja peeti kaayai

Namo Astu,  bhoo mandala naayi-kaayai

Namo Astu,  devaadi dayaa paraayai

Namo Astu,  shaarang aayudha vallabha yai   13

 

Namo Astu,  devyai bhrigu nandana yai

Namo Astu,  visnour asthi shithi-taayai

Namo Astu,  laksmyai kamala alayaayai

Namo Astu,  daamodara vallabha yai    14

 

Namo Astu,  kaantyai kamalekshana yai

Namo Astu,  bhootyai bhuvana prasoot yai

Namo Astu,  devadi bhirar-chita yai

Namo Astu,  nanda atmaja vallabha yai    15

 

Sampat  Karaani Sakala, indriya  Nandanaani

Saamraajya  Daana,  Vibhavaani  Saroru(h)  aakssi  

Tvad  Vandanaani Duritaa,  Harano udya-taani

Maam  Eva Maatar,  Anisham Kalayantu Maanye  16

 

Yat  Kataaksha,  Sam-upaasanaa  Vidhi

Sevakasya  Sakala,  Artha  Sampadaha

Samtanoti  Vachana,  Anga  Maanasai(h)

Tvaam  Muraari,  Hridaye  ishvareem Bhaje  17

 

Sarasija  Nilaye, Saroja  Haste

Dhavalata ma  Amshuka,  gandha  Maalya  Shobhe 

Bhagavati  Hari , Vallabhe Manognye

Tri Bhuvana  Bhooti  Kari, Praseeda Mahyam  18

 

Digh-hastibhi Kanaka,  Kumbha  Mukha  Ava srishta

Svara  Vaahinee, Vimala  Chaaru  Jala  Pluta  Angeem 

Praatar  Namaami,  Jagataam Jananeem  Ashesha

Loka  Aadhi-naatha,  Grahineem  Amrita  abdhi Putreem   19

 

Kamale, Kamala  aaksha Vallabhe Tvam

Karuna  Poora, Tarang-gitair  Apaangai  

Avalokaya  Maam,  Akin  chanaanaam

Prathamam Paatram,  Akrtrimam Dayaayaaha   20

 

Stuvanti Ye Stutibhi(r),  Amoobhi(r)-Anvaham

Trayeemayeem, Tri  Bhuvana  Maataram Ramaam 

Guna  Adhikaa, Guruthara  Bhaagya  Bhaagino

Bhavanti Te Bhuvi, Budha  Bhaavitaa  Shayaaha    21

 

Suvarna dhaara sthothram
Shankara acharya nirmitam
Trisandhyam yah pateth

nityam Cha kubera sam-bhaveth

http://greenmesg.org/mantras_slokas/devi_lakshmi-kanakadhara_stotram.php

PDF version -Kanakadhara sthothram.

 http://www.epurohith.com/viewtopics.php?page=5&cat_id=22

http://sanskritdocuments.org/doc_devii/kanaka-tr.pdf

Above pictures are taken from the below link

 Other Sources

 

Subcategories

Festivals are not for fun, but to prepare the mind to enjoy the fun of life.

Festivals are not for fun, but to prepare the mind to enjoy the fun of life.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries